குட்டிகளின் பெயர்

கல்விச்சோலை பொது அறிவு - kalvisolai latest g.k and qr code
நாம் அறிந்த பல உயிரினங்களின் குட்டிகளுக்கு ஆங்கிலத்தில் வேறு பெயர்கள் இருப்பது தெரியுமா?...

மாடு, யானை, திமிங்கல குட்டிகளுக்கு- calf என்று பெயர்

வெள்ளாட்டுக் குட்டி - kid

செம்மறி ஆட்டின் குட்டி - lamb

சிங்கம் புலி கரடிக்குட்டி - cub

பெண் பூனை - queen

பெண் நரி - vixen

பன்றிக்குட்டிகள் - litter

மான் குட்டிகள் - Fawn

ஆண் குதிரைக்குட்டி - colt

பெண் குதிரைக்குட்டி - Foal

முயல்குட்டி -Bunny

அன்னத்தி்ன் குஞ்சு - cygnet

Comments