திணை - பெரும்பொழுது - சிறுபொழுது

திணைநிலம்
குறிஞ்சிமலையும் மலை சார்ந்த நிலமும்
பாலைமுல்லையும் குறிஞ்சியும் திரிந்து வெம்மை உற்ற நிலம்
முல்லைகாடும் காடு சார்ந்த நிலமும்
மருதம்வயலும் வயல் சார்ந்த நிலமும்
நெய்தல்கடலும் கடல் சார்ந்த நிலமும்
திணைபெரும்பொழுதுசிறுபொழுது
குறிஞ்சிகூதிரும் முன்பனியும் (ஐப்பசி, கார்த்திகை, மார்கழி, தை)யாமம்
பாலைவேனில், பின்பனி (ஆனி, ஆடி, மாசி, பங்குனி)நண்பகல்
முல்லைமுல்லை - கார்(ஆவணி, புரட்டாசி)மாலை
மருதம்ஆறு பருவங்கள் (12 மாதம்)விடியல்
நெய்தல்ஆறு பருவங்கள் (12 மாதம் -)எற்பாடு (பிற்பகல்)Tag : Tamil literature refers to the literature in the Tamil language. Tamil literature has a rich and long literary tradition spanning more than two thousand years