கண்டுபிடித்தவர்கள்

கல்விச்சோலை பொது அறிவு - kalvisolai latest g.k and qr code
கண்டுபிடித்தவர்கள் | நம் அன்றாட வாழ்விலும், அறிவியலிலும் பயன்படுத்தப்படும் சில முக்கியமான கண்டுபிடிப்புகளை நிகழ்த்தியவர்கள் யார் என்பதை காண்போம்...

இடிதாங்கி - பெஞ்சமின் பிராங்கிளின்.

எக்ஸ் ரே - வில்ஹெம் ராண்ட்ஜென்.

தொலைநோக்கி, வியாழனின் துணைக் கோள்கள் - கலிலியோ கலிலி.

புவி ஈர்ப்பு விசை, இயக்க விதிகள் - ஐசக் நியூட்டன்.

சார்பியல் தத்துவம், ஒளி மின் விளைவு - ஐன்ஸ்டின்.

சூரிய குடும்பம், சூரிய மையக் கோட்பாடு - கோபர் நிக்கஸ்.

கோள் இயக்க விதிகள் - ஜோகன் கெப்ளர்.

அணு உட்கரு - ரூதர்போர்டு.

அணுக் கருக்கொள்கை - ஜான் டால்டன்.

எலக்ட்ரான் - ஜே. ஜே. தாம்ஸன்.

புரோட்டான் - கோல்ஸ்டீன்.

நியூட்ரான் - சாட்விக்.

மிதத்தல் விதிகள் - ஆர்க்கிமிடிஸ்.

மின்காந்த விளைவு - ஒயர்ஸ்டட்.

மின்காந்த தூண்டல் - மைக்கேல் பாரடே

இயற்கை கதிரியக்கம் - ஹென்றி பெக்கோரல்

குவாண்டம் கொள்கை - மாக்ஸ் ப்ளாங்க்

Comments