நோய்களின் அறிவியல்...

கல்விச்சோலை பொது அறிவு - kalvisolai latest g.k and qr code
நோய்களின் அறிவியல்...பயோரியா பாதிப்பின் தன்மையை காட்டும் படம்
மனிதர்களை அதிகமாக பாதித்த நோய்களையும், அந்த நோய்கள் குறித்த சில விஷயங்களையும் காண்போம்...

மஞ்சள் காமாலையால் பாதிக்கப்படுவது - கல்லீரல்.

கிட்டப்பார்வை - மையோபியா.

தூரப்பார்வை - ஹைபர் மெட்ரோபியா.

பற்களை பாதிப்பது - பயோரியா

ஈறு வீங்குவது - ஜிஞ்சிவைடிஸ்.

காலராவுக்கு காரணமான பாக்டீரியாவின் பெயர் - விப்ரியோ காலரே.

வெறிநாய்க்கடிக்கு மருந்து கண்டுபிடித்தவர் - லூயி பாஸ்டர்

காசநோயை ஏற்படுத்தும் பாக்டீரியா - மைக்கோ பாக்டீரியம் டியூபர்குலோசிஸ்.

தொழுநோயின் வேறு பெயர் - ஹென்சன்ஸ்

மலேரியாவை பரப்புவது - அனாபிலஸ் கொசுக்கள்.

Comments