ஸ்னூக்கர்

ஸ்னூக்கர் விளையாட்டின் அடிப்படை அளவுகள்...

மேஜை - 11.8’’X5.10’’

மேஜையின் உயரம் - 3’’

பந்துகளின் எண்ணிக்கை - 22

பந்தின் எடை - சுமார் 160 கிராம்

கியூபந்தின் எடை - 170 கிராம்

பந்துகளுக்கு இடையேயான எடை வித்தியாசம் அதிகபட்சம் 3 கிராமுக்கு மேல் போககக்கூடாது.

பந்துகளின் நிறங்கள் - 7, சிவப்பு, மஞ்சள், பச்சை, பழுப்பு, நீலம், இளஞ்சிவப்பு, கருப்பு. இவை தவிர்த்து கியூ பந்து வெள்ளை நிறமுடையது.

மதிப்புகள் - சிவப்பு - 1, மஞ்சள் -2, பச்சை-3,

பழுப்பு-4, நீ்லம் - 5, இளஞ்சிவப்பு,- 6, கருப்பு-7

Comments