தமிழ் மற்றும் தமிழர் பற்றிய பிரபலமான ஆங்கில நூல்களை அறிவோம்..

The Tamil Plutarch (1859) - சைமன் காசி செட்டி

The Ten Tamil Idyles - பெ.சுந்தரம்பிள்ளை

The Age of Thirugnanasambanda - பெ.சுந்தரம்பிள்ளை

The Augustan Age of Tamil Literature - எம்.கிருஷ்ணசாமி ஐயங்கார்

The poets of Tamil lands - ஜி.யு.போப்

Red earth and pouring rain - ஏ.கே.ராமானுஜம்

The chronology of the early Tamils - கே.என்.சிவராஜப்பிள்ளை

The Tamils eighteeen hundred years ago - வெ.கனகசபை

Sangam Age - கே.ஏ.நீலகண்டசாஸ்திரி

Foreign notices of South India - கே.ஏ.நீலகண்டசாஸ்திரி

South Indian history - கே.ஏ.நீலகண்டசாஸ்திரி

The Cholas - கே.ஏ.நீலகண்டசாஸ்திரி

The Pandiyan Kingdom - கே.ஏ.நீலகண்டசாஸ்திரி

Tamil India -எம்.எஸ்.பூர்ணலிங்கம்

The Dance of Siva - ஆனந்தகுமாரசாமி

Ancient and modern Tamil poets - மறைமலை அடிகள்

Comments