பொது அறிவு | வினா வங்கி

வினா வங்கி

1. மனித வளர்ச்சி குறியீட்டை வெளியிடும் அமைப்பு எது?

2. ஆக்சிஜனுக்குப் பெயரிட்டவர் யார்?

3. காசநோயை ஏற்படுத்தும் பாக்டீரியா எது?

4. பழுப்பு நிலக்கரி, நிலக்கரி, பீட், உலர்ந்த மரம் ஆகியவற்றை கலோரி மதிப்பு படி வரிசைப்படுத்துக?

5. 20 ஹெர்ட்ஸ்க்கு குறைவாக அதிர்வு எண் கொண்ட ஒலி அலைகள் எப்படி அழைக்கப்படுகிறது?

6. சுவாசத்தின்போது ஆக்சிகரண பாஸ்பரிகரணம் நடை பெறும் பகுதி எது?

7. நான்காம் ஐந்தாண்டுத் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு எது?

8. மேனோடிரோபா எந்த வகை தாவரம்?

9. ஆளுநராக குறைந்தபட்ச வயது தகுதி எவ்வளவு?

10. மெரினா உப்பு சத்தியாகிரகம் யார் தலைமையில் நடைபெற்றது?

விடை–கள்

1. ஐக்கியநாடுகள் சபை, 2. லவாய்சியர், 3. மைக்கோபாக்டீரியம் டியூபர்குளோசிஸ், 4. நிலக்கரி, பழுப்புநிலக்கரி, பீட், உலர்ந்த மரம், 5. மீயொலி, 6. மைட்தோகாண்ட்ரியா, 7. 1969-74, 8. சாறுண்ணித் தாவரம், 9. 35, 10. டி.பிரகாசம்.

Comments