தகவல் களஞ்சியம்

* உடலில் ரத்தம் ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை கண்டுபிடித்தவர் வில்லியம் ஹார்வி.

* இந்தியாவில் ஹெலிகாப்டர் போக்கு வரத்து ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு 1985.

* அண்டார்டிகாவில் உள்ள ஒரு எரிமலை எரோபஸ்.

* கும்பக்கரை அருவி தேனி மாவட்டத்தில் உள்ளது.

* பாகிஸ்தானின் தேசிய மலர் மல்லிகை.

* குளிர்ப்பதன பெட்டியான பிரிஜ்ஜை கண்டுபிடித்தவர் ஜேம்ஸ் ஹாரிசன்.

* குதிரைகளால் தன் கண்களால் இருவேறு காட்சிகளை காண முடியும்.

* ஷட்டில்காக் பந்து வாத்து இறகு கொண்டு தயாரிக்கப்படுகிறது.

TAG :William Harvey found out that blood is running on the body. * Helicopter trend in India was started in 1985. * A volcano erupes in Antarctica. * Kumbakkarai Falls is in the Theni district. * Pakistan's National Flower Jasmine. James Harrison invented the refrigerator frige. * Horse can see two different scenes with his eyes. * Shuttlecock is made with ball duck feathers.

Comments