Tuesday, 26 December 2017

வேதியியல் முக்கிய வினா விடைகள்-1

 1. காந்தத் தன்மையற்ற பொருள் - கண்ணாடி
 2. இரும்பின் தாது - மாக்னடைட்
 3. பதங்கமாகும் பொருள் - கற்பூரம்
 4. அணா கடிகாரத்தில் பயன்படும் உலோகம் - சீசியம்
 5. அறைவெப்ப நிலையில் தன் வடிவத்தை மாற்றிக் கொள்ளாதது -  கிரிக்கெட் மட்டை
 6. நீரில் கரையாத பொருள் - கந்தகம்
 7. நாம் பருகும் சோடா நீரில் உள்ள வாயு - கார்பன் -டை -ஆக்சைடு
 8. நீரில் கரையாத வாயு எது - நைட்ரஜன்
 9. பனிக்கட்டி நீராக மாறும் நிகழ்ச்சி - உருகுதல்
 10. நீரில் சிறிதளவே கரையும் பொருள் - ஸ்டார்ச் மாவு
 11. மின்காந்தம் பயன்படும் கருவி - அழைப்பு மணி
 12. வெப்ப கடத்தாப் பொருள் - மரம்
 13. திரவ நிலையிலுள்ள உலோகம் - பாதரசம்
 14. ஒளியைத் தடை செய்யும் பொருள் - உலோகத்துண்டு
 15. இலோசான பொருட்களை கனமான பொருட்களிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப் பயன்படும் முறை - புடைத்தல்
 16. ஒரு படித்தான தன்மை கொண்டது - தூய பொருட்கள்
 17. கலவைப் பொருள் என்பது - பால்
 18. கலவையில் கலந்துள்ள பகுதிப் பொருட்களின் நிறம், அளவு, வடிவம் ஆகியவை வேறுபட்டால் அவற்றைப் பிரிக்கக் கையாளும் முறை - கையால் தெரிந்து எடுத்தல்
 19. கடல்வாழ் செடிகளின் சாம்பலில் இருந்து தயாரிக்கப்படும் சேர்மம் -  சோடியம் கார்பனேட்
 20. தீயின் எதிரி என அழைக்கப்படுவது - கார்பன் டை ஆக்சைடு
 21. போலிக் கூரைகள் தயாரிக்கப் பயன்படும் வேதிச் சேர்மம் - பாரிஸ் சாந்து
 22. அசிட்டிக் அமிலத்தின் நீர்க்கரைசல் - வினிகர்
 23. கீட்டோன் வரிசையின் முதல் சேர்மம் - அசிட்டோன்
 24. 40 சதவீத பார்மால்டிஹைடின் நீர்க்கரைசலின் பெயர் - பார்மலின்
 25. 100 சதவீத மறுசுழற்ச்சி செய்யப்படும் பொருள் - கண்ணாடி
 26. 100 சதவீத தூய எத்தில் ஆல்கஹால் - தனி ஆல்கஹால் என அழைக்கப்படுகிறது.
 27. பளபளப்புக்கொண்ட அலோகம் - அயோடின்
 28. மின்சாரத்தைக் கடத்தும் அலோகம் - கிராபைட்
 29. எப்சம் உப்பின் வேதிப்பெயர் - மெக்னீசியம் சல்பேட்
 30. செயற்கை இழைகளுக்கு உதாரணம் - பாலியெஸ்டர், நைலான், ரேயான்
 31. கேண்டி திரவம் என்பது -  பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட்
 32. மோர்ஸ் உப்பின் வேதிப்பெயர் - சோடியம் சல்பேட்
 33. அதிக அளவு பொட்டாசி யம் அயோடைடில் கரைக்கப்பட்ட மெர்க்குரிக் அயோடைடு கரைசல் - நெஸ்லர் கரணிஎனப்படும்
 34. பார்மால்டிஹைடுடன் அம்மோனியா வினைபுரிந்து கிடைக்கும் கரிமச் சேர்மத்தின் பெயர் - யூரோட்ரோபின்.
 35. சலவைப் பொருட்களின் அயனிப்பகுதி  -   -SO3- Na+
 36. சலவை சோடா தயாரிக்கப் பயன்படுவது - சோடியம் கார்பனேட்
 37. ஒரு எரிபொருள் எரிய தேவைப்படும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையே - எரிவெப்பநிலை
 38. எரிசோடா எனப்படுவது - சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு
 39. எரி பொட்டாஷ் எனப்படுவது - பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு
 40. நீரில் கரையும் காரங்கள் -  அல்கலிகள்
 41. பருப்பொருள்களின் நான்காவது நிலை - பிளாஸ்மா
 42. இராக்கெட் எரிபொருளாகப் பயன்படுவது - நீர்ம ஹைட்ரஜன்
 43. தூய்மையான நீரின் PH மதிப்பு -  7
 44. அதிக ஆற்றல் மூலம் கொண்டது - லிப்பிடு
 45. இயற்கையில் கிடைக்கும் தூய்மையான கார்பன் - வைரம்
 46. எண்ணெயினால் பற்றி எரியக்கூடிய தீயை எதைக் கொண்டு அணைக்க வேண்டும் - நுரைப்பான் (ஃபோம்மைட்)
 47. ஐஸ் தயாரிக்கும் கலத்தில் குளிர்விப்பானாகப் பயன்படுவது - நீர்ம ஹைட்ரஜன்
 48. வெள்ளை துத்தம் எனப்படுவது - ஜிங்க் சல்பேட் ZnSO4
 49. உலகில் அதிக வலிமை மிக்க அமிலம் - ஃபுளுரோ சல்பியூரிக் அமிலம் HFSO3
 50. ஒரு நாட்டின் பொருளாதாரம் அந்த நாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் கந்த அமிலத்தைப் பொருத்ததாகும்.*சோடியத்தின் அணு எண் மற்றும் அணு நிறை முறையே 11 மற்றும் 23 ஆகும். அதிலுள்ள நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்கை - 12
 51. காஸ்டிக் சோடா எனப்படுவது - சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு
 52. அமில நீக்கி என்ப்படுவது - மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடு
 53. காஸ்டிக் பொட்டாஷ் எனப்படுவது - பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு.
 54. குளிர் பானங்களின் PH மதிப்பு 3.0
 55. சிமெண்ட் கெட்டிப்படுவதைத் தாமதப்படுத்த அதனுடன் சேர்க்கப்படுவது - ஜிப்சம்
 56. குளியல் சோப்பில் கலந்துள்ள காரம் - பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு
 57. சலவைத்தூள் தயாரிக்க பயன்படும் சாதனம் - பெக்மென் சாதனம்
 58. கற்பூரம் எரியும் போது உருவாகும் வாயு - கார்பன் டை ஆக்சைடு
 59. பனிக்கட்டி போன்ற அசிட்டிக் அமிலம் என்பது - 100 சதவீத அசிட்டிக் அமிலம்
 60. நங்கூரம் மற்றும் குதிரை லாடம் தயாரிக்கப் பயன்படும் இரும்பின் வகை - தேனிரும்பு
 61. நீர்ம அம்மோனியாவின் பயன் - குளிர்விப்பான்
 62. பென்சீன் ஆய்வுக்கூடங்களில் கரைப்பானாகப் பயன்படுவது - நைட்ரஜன்
 63. சோப்புகளில் உப்பாக உள்ள அமிலம் - கொழுப்பு அமிலம்
 64. இயற்கையில் தனித்துக் கிடைக்கும் தனிமங்களில் மென்மையானது - கிராபைட்
 65. வெண்ணெயில் காணப்படும் அமிலம் - பியூட்டிரிக் அமிலம்
 66. ஆற்றல் மிகு ஆல்கஹால் என்பது - தனி ஆல்கஹால் + பெட்ரோல்
 67. அறை வெப்ப நிலையில் நீர்மமாக உள்ள உலோகம் ஒன்றின் பெயர் - புரோமின்
 68. இராக்கெட் எரிபொருளாகப் பயன்படுவது - நீர்ம ஹைட்ரஜன்
 69. எண்ணெயினால் பற்றி எரியக்கூடிய தீயை எதைக் கொண்டு அணைக்க வேண்டும் - நுரைப்பான் (ஃபோம்மைட்)
 70. ஐஸ் தயாரிக்கும் கலத்தில் குளிர்விப்பானாகப் பயன்படுவது - நீர்ம ஹைட்ரஜன்
 71. ஒளிச் சேர்க்கை என்பது - வேதியல் மாற்றம்
 72. இயற்பியல் மாற்றம் - பதங்கமாதல்
 73. வேதியியல் மாற்றம் - இரும்பு துருப்பிடித்தல்
 74. பொதுவாக மாசு கலந்த சேர்மத்தின் கொதிநிலை - தூய சேர்மத்தின் கொதிநிலையை விட அதிகம்
 75. யூரியாவின் உருகு நிலை - 135o C
 76. இரும்பு துருபிடித்தல் என்பது - ஆக்சிஜனேற்றம்
 77. இரப்பையில் ஏற்படும் அதிகப்படியான அமிலத் தன்மையைக் கட்டுப்படுத்தப் பயன்படும் வேதிவினை -  நடுநிலையாக்கல்
 78. இரத்தத்திலுள்ள ஹீமோகுளோபினைப் பாதிக்கக்கூடிய வாயு - கார்பன் மோனாக்சைடு
 79. புரதச் சேர்க்கையில் பயன்படுவது - நைட்ரஜன்
 80. நீரேறிய காப்பர் சல்பேட்டின் நிறம் - நீலம்
 81. எத்தில் ஆல்கஹாலின் கொதிநிலை - 78o C
 82. கோதுமையிலிருந்து உமியை நீக்கும் முறை - தூற்றுதல்
 83. நீரும் மணலும் கலந்த கலவையைப் பிரிக்கும் முறை - தெளியவைத்து இறுத்தல்
 84. ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் எக்காரத்துடன் வினைபுரிந்து சோடியம் குளோரைடை உருவாக்குகிறது - சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு
 85. நைட்ரஜனும் ஹைட்ரஜனும் இணைந்து அம்மோனியா உருவாதல் வினையின் பயன்படும் நியதி - உயர் வெப்பநிலை
 86. கடல் நீரைக் குடி நீராக மாற்ற மேற்கொள்ளப்படும் செயல்முறை - காய்ச்சிவடித்தல்
 87. மயில் துத்தம் என்பதன் வேதிப்பெயர் - காப்பர் சல்பேட்
 88. ரவையில் கலந்துள்ள இரும்புத்தூளைப் பிரித்தெடுக்கும் முறை - காந்தப்பிரிப்பு முறை
 89. துரு என்பதன் வேதிப் பெயர் - இரும்பு ஆக்ஸைடு
TAG: Ethyl alcohol boiling - 78o C Method to remove Umbrella from the wheat Method of separation of mixture of water and sand - tightening Hydrochloric acid reacts with the production of sodium chloride - sodium hydroxide Nitrogen and hydrogen combined with ammonia formation can also be used to determine the canopy - high temperatures The process to convert sea water into the water - distillation The name of the peacock is the name - copper sulphate The method of extraction of iron in the coil is a magnetic method Chemical name of rust - iron oxide

No comments: