பொது அறிவு | வினா வங்கி,

கல்விச்சோலை பொது அறிவு - kalvisolai latest g.k and qr code
வினா வங்கி

1. சர்வதேச பணப்பரிமாற்றத்தின் மீதான வரி எப்படி அழைக்கப்படுகிறது?

2. தொல்காப்பியத்தில் இடம் பெறும் இயல்கள் எத்தனை?

3. தாவரங்களுக்கு உணவு மற்றும் நீர் எடுத்துச் செல்லும் திசுக்கள் எப்படி அழைக்கப்படுகிறது?

4. புளியில் உள்ள அமிலத்தின் பெயர் என்ன?

5. கதிரியக்க தனிமங்கள் எந்த கதிர்களை உமிழ்கின்றன?

6. எந்த அலைகள் பரவ ஊடகம் தேவையில்லை?

7. எந்த சாதனத்தில் ஒளி ஆற்றல் மின்னாற்றலாக மாற்றமடைகிறது?

8. பழுப்பு புரட்சி என்பது என்ன?

9. விவசாய வருமானத்திற்கு வரிவிதிப்பு குறித்து ஆராய 1972-ல் உருவாக்கப்பட்ட கமிட்டி எது?

10. யுனிசெப் எந்த ஆண்டு நிறுவப்பட்டது?

11. மாநிலங்களின் பெயர்கள் மற்றும் நிலப்பரப்பு பற்றிய விவரங்கள் எந்த அரசியலமைப்பு அட்டவணையில் இடம் பெறுகிறது?

12. சோனோரன் பாலைவனம் எங்கு அமைந்துள்ளது?

13. ஆட்கொணர்வு நீதிப் பேராணை எப்படி அழைக்கப்படுகிறது?

14. ஹைதராபாத் நகரம் எந்த நதிக்கரையில் அமைந்துள்ளது?

15. அவுரங்கசீப்பின் இயற்பெயர் என்ன?

விடைகள் :

1. டோபின் வரி, 2. 27, 3. வாஸ்குலர் திசுக்கள், 4. டார்டாரிக் அமிலம், 5. ஆல்பா, 6. ஒளி அலைகள், 7. ஒளிமின்கலம், 8. மரபுசாரா எரிசக்தியை அதிகரிப்பது, 9. கே.என்.ராஜ் கமிட்டி, 10. 1946, 11. 3-வது அட்டவணை, 12. வட அமெரிக்கா, 13. ரிட் ஆப் ஹேபியஸ் கார்பஸ், 14. முஸி, 15. ஆலம் கீர்.

Comments