நியூக்ளிக் அமிலம்


 1. டி.என்.ஏ. மற்றும் ஆர்.என்.ஏ. இரண்டும் நியூக்ளிக் அமிலங்களாகும்.
 2. நியூக்ளியோடைடுகளால் ஆனவை நியூக்ளிக் அமிலங்கள்.
 3. ஒரு சர்க்கரை, ஒரு பாஸ்பாரிக் அமிலம், நைட்ரஜன் காரங்களைக் கொண்டது ஒரு நியூக்ளியோடைடு.
 4. சர்க்கரையும், நைட்ரஜன் காரமும் கொண்டது நியூக்ளியோசைடு.
 5. நியூக்ளிக் அமிலம் என்பது பல நியூக்ளியோடைடு அலகுகளால் ஆனது.
 6. டி.என்.ஏ.வில் காணப்படும் சர்க்கரை டிஆகிசிரிபோஸ்.
 7. ஆர்.என்.ஏ.வில் காணப்படும் சர்க்கரை ரிபோஸ்.
 8. ரிபோஸ், டிஆக்சிரிபோஸ் இவை ஐந்து கார்பன் அணுக்களைக் கொண்ட சர்க்கரைகள்.
 9. நைட்ரஜன் காரங்கள் அடினைன், குவானைன், சைட்டோசின், தயாமின், யுராசில் என ஐவகைப்படும்.
 10. அடினைன், குவானைன் = பியூரின் வகை காரங்கள்.
 11. சைட்டோசின், தயாமின், யுராசில் பிரிமிடின் வகை காரங்கள்.
 12. டி.என்.ஏ.வில் உள்ள காரங்கள் அடினைன், குவானைன், தயாமின் மற்றும் சைட்டோசின்.
 13. ஆர்.என்.ஏ.வில் உள்ள காரங்கள் அடினைன், குவானைன், சைட்டோசின் மற்றும் புராசில்
 14. அடினைன் மற்றும் தயாமின் இடையே காணப்படுவது இரட்டைப் பிணைப்பு,
 15. குவானைன் மற்றும் சைட்டோசின் இடையே காணப்படுவது முப்பிணைப்பு,
 16. டி.என்.ஏ.வின் இரட்டைச்சுருள் திருகு அமைப்பை கண்டறிந்தவர் வாட்சன் மற்றும் கிரிக்.
 17. இரு சுழற்சிகளுக்கு இடையே 10 கார இணைகள் உள்ளன.
 18. டி.என்.ஏ.வின. விட்டம் 20 ஆங்ஸ்ட்ராம்.
 19. இரு சுழற்சிகளுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு 34 நானோ மீட்டர்.

Comments