பொது அறிவு | வினா வங்கி

பொது அறிவு | வினா வங்கி 
1. தமிழ்நாட்டில் உள்ள உப்பு ஏரி எது?
2. முதல் தமிழ் அகராதியை இயற்றியவர் யார்?
3. வெடிமருந்துடன் கூடிய ராக்கெட்டை ஏவிய முதல் நாடு எது?
4. ஐ.நா. தினம் அனுசரிக்கப்படும் நாள் எது?
5. பென்சிலின் மருந்து எந்த தாவரத்திலிருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது?
6. உலகில் முதன் முதலில் உயில் எழுதும் முறையை ஆரம்பித்தவர்கள் யார்?
7. விளையாட்டு வீரர்களுக்கு உடனடி சக்தி தருவது எது?
8. காற்றின் ஈரப்பதத்தை அளக்கப் பயன்படும் கருவி எது?
9. விக்ரம் சாராபாய் விண்வெளி மையம் எங்கு அமைந்துள்ளது?
10. பழங்காலத்தில் இந்தியாவின் நுழைவு வாயிலாக இருந்தது?
11. முதன் முதலில் ஆம்புலன்ஸ் சேவையை அறிமுகப்படுத்தியவர் யார்?
12. நெருப்பை அணைக்கப் பயன்படும் வாயு யாது?
13. கியூலெக்ஸ் கொசுக்கள் பரப்பும் வியாதி எது?
14. உலகின் முதல் பெண் இயக்குனர் யார்?
15. பறவைகளின் இறகுகளை நீரில் நனையாமல் காக்கும் சுரப்பி பொருள் எது?
16. தேசிய இயற்பியல் ஆராய்ச்சி செயலகம் எங்கு அமைந்துள்ளது?
17. பழனியின் பண்டைய காலப் பெயர் என்ன?
18. பயோனியர் விண்கலம் எந்த கிரகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டது?
19. சணல் தொழிற்சாலைகள் மிகுந்த மாநிலம் எது?
20. டிப்தீரியா வியாதி எந்த உடலுறுப்பை தாக்கும்?
 விடைகள் : 
1. புலிகட் ஏரி, 2. வீரமாமுனிவர், 3. ஜெர்மனி, 4. அக்டோபர் 24, 5. ஒருவகை காளான்கள், 6. ரோமானியர்கள், 7. குளுக்கோஸ், 8. ஹைக்கோ மீட்டர், 9. திருவனந்தபுரம், 10. கைபர் கணவாய், 11. சாரன்ஜிலாரி (பிரான்ஸ்), 12. கார்பன்-டை- ஆக்சைடு, 13. யானைக்கால், 14. ஆலிஸ்கைபிரான்ஸ், 15. பிரீன் சுரப்பி, 16. புதுடெல்லி, 17. வையாபுரி, 18. வியாழன், 19. மேற்கு வங்காளம், 20. தொண்டை.
1. Pulikid Lake, 2. Veeramunmuni, 3. Germany, 4. October 24, 5. A mushroom, 6. Romanians, 7. Glucose, 8. Hiko Meter, 9. Trivandrum, 10. Khyber Pathu, 11. Saranjilari (France) ), 12. Carbon dioxide, 13. Elephant, 14. Allyspragrance, 15. Fried gland, 16. New Delhi, 17. Vayapuri, 18. Jupiter, 19. West Bengal, 20. Throat

Comments