பயன்மிகு அமிலங்கள்

முக்கியமாக பயன்பாட்டில் உள்ள அமிலங்கள் பற்றி அறிவோம்...

எறும்பு கடிக்கும்போது உடலில் செலுத்தப்படுவது பார்மிக் அமிலம்.

புளித்த கஞ்சியில் இருப்பது அசிட்டிக் அமிலம்.

எலுமிச்சம் பழத்தில் காணப்படுவது சிட்ரிக் அமிலம்.

புளி மற்றும் திராட்சையில் உள்ளது டார்டாரிக் அமிலம்.

மயக்க மருந்தாக உதவுவது பார்பியூச்சிரிக் அமிலம்.

பினாப்தலின் தயாரிக்க உதவுவது தாலிக் அமிலம்.

பீனாலின் வேறு பெயர் கார்பாலிக் அமிலம்.

கலோரிமீட்டரில் பயன்படுத்தப்படுவது பென்சாயிக் அமிலம்.

தங்கத்தை கரைக்க பயன்படுவது ராஜதிராவகம்.

அமில மழையில் காணப்படுவது கந்தகம் மற்றும் நைட்ரிக்.

Comments