பொது அறிவு | வினா வங்கி

பொது அறிவு | வினா வங்கி
1. 'சொமோலங்மா' என்பது எதனுடைய பழைய பெயர்?
2. மத்திய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் எங்கு அமைந்துள்ளது?
3. தமிழகத்தில் துப்பாக்கித் தொழிற்சாலை அமைந்துள்ள இடம் எது?
4. நியூட்ரானை கண்டுபிடித்தவர் யார்?
5. செங்கடலையும், மத்திய தரைக்கடலையும் இணைப்பது எது?
6. எலும்பு முறிவை சரி செய்ய பயன்படும் பொருள் எது?
7. கடலின் ஆழத்தை கண்டறிய உதவும் கருவி எது?
8. தாவரங்களில் நீரைக் கடத்தும் திசு எது?
9. தஞ்சை தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் எப்போது தொடங்கப்பட்டது?
10. வெள்ளைத் தங்கம் எனப்படும் பயிர் எது?
11. தமிழகத்தில் கோகோ பயிராகும் இடம் எது?
12. இந்தியாவின் ஷேக்ஸ்பியர் என்று அழைக்கப்படுபவர் யார்?
13. கறுப்பு அழகி என வர்ணிக்கப்படுபவர் யார்?
14. தொழிற்புரட்சி ஏற்பட்ட நாடு எது?
15. பிளாட்டோவின் புகழ்பெற்ற சீடர் யார்?
விடைகள் :
1. எவரெஸ்ட் சிகரம், 2. ரூர்கி, உத்திரபிரதேசம், 3. அரவங் காடு, 4. சாட்விக், 5. சூயஸ் கால்வாய், 6. பிளாஸ்டர் ஆப் பாரிஸ், 7. பாதோமீட்டர், 8. சைலம், 9. 1981, 10. பருத்தி, 11. ஊட்டி, 12. காளிதாசர், 13. கிளியோபாட்ரா, 14. பிரான்ஸ், 15. அரிஸ்டாட்டில்
1. Mount Everest, 2. Roorkee, Uttar Pradesh, 3. Arawang forest, 4. Chadwick, 5. Suez Canal, 6. Blaster of Paris, 7. Pantometer, 8. Sailam, 9. 1981, 10. Cotton, 11. Ooty , 12. Kalidasa, 13. Cleopatra, 14. France, 15. Aristotle

Comments