மாநில விலங்குகள் | State animals  1. தமிழ்நாடு - வரையாடு
  2. கேரளம் - யானை
  3. குஜராத் - சிங்கம்
  4. உத்தரகாண்ட் - கஸ்தூரி மான்
  5. லட்சத் தீவுகள் - பட்டாம்பூச்சி, மீன்
  6. மகாராஷ்டிரம் - மலை அணில்
  7. மேகாலயா - மேகப்புலி
State animals

Comments