இலக்கண நூல்கள்

தமிழ் இலக்கண நூல்களை அறிவோம்...

தொல்காப்பியம் - தொல்காப்பியர்

நன்னூல் - பவணந்தி முனிவர்

யாப்பெருங்கல காரிகை - அமரிதசாக ரர்

தண்டியலங்காரம் - தண்டி

புறப்பொருள் வெண்பா மாலை - ஐயனரிதனார்

நம்பியகப் பொருள் - நாய்கவிராச நம்பி

மாறனலங்காரம் - திருக்குருகைப் பெருமாள் கவிராயர்

வீரசோழியம் - குணவீர பண்டிதர்

இலக்கண விளக்கம் - வைத்திய நாத தேசிகர்

தொன்னூல் விளக்கம் - வீரமாமுனிவர்

Comments