சரணாலயங்கள்


இந்தியாவில் 92 தேசிய பூங்காக்களும், 500 சரணாலயங்களும் உள்ளன. அவற்றில் முக்கிய சரணாலயங்கள், தேசிய பூங்காக்கள் சிலவற்றை அறிவோம்...

காசிரங்கா (ஒற்றைக் கொம்பு காண்டாமிருகம்) தேசியப்பூங்கா - அசாம்

கிர் தேசிய பூங்கா (ஆசிய சிங்கம்) - குஜராத்

ரான் ஆப் கட்ச் (வனக்கழுதை) சரணாலயம்

- குஜராத்

கச்சிகாம் தேசிய பூங்கா (காஷ்மீர் மான்)

- காஷ்மீர்

ஜலதாபார சரணாலயம் - மேற்கு வங்காளம்

பெரியார் தேசிய பூங்கா (யானைகள்)

- கேரளா

சுந்தர வன தேசிய பூங்கா (புலிகள்)

- மேற்கு வங்காளம்

ரங்கன்திட்டு பறவைகள் சரணாலயம்

- கர்நாடகா

பிதர் கனிகா தேசிய பூங்கா - ஒரிசா

பந்திப்பூர் தேசியப்பூங்கா - கர்நாடகா

மானஸ் தேசிய பூங்கா (காட்டெருமை )

- அசாம்

ராஜாஜி தேசியப் பூங்கா - உத்தராஞ்சல்

கார்பெட் தேசியப்பூங்கா - உத்திராஞ்சல்

பெய்புல் லாம் ஜாப் (தமின் மான்) - மணிப்பூர்

வால்மீகி தேசியப்பூங்கா - பீகார்

Comments