பாசிகள்

பாசிகள் பற்றிய படிப்பு பைகாலஜி

பாசிகள் பச்சையமுள்ள சுயஜீவிகள் ஆகும்.

நீர்ப்பட்டு எனப்படுவது ஸ்பைரோகைரா என்ற பாசியாகும்.

விண்வெளி வீரர்கள் ஆக்சிஜன் பெற உதவும் பாசி குளோரெல்லா.

அகார் அகார் ஊடகத்தை தரும் பாசிகள் ஜெலிடியம், கிரேசிலேரியா.

அகார் அகார் ஆய்வகத்தில் பாக்டீரியாவை வளர்க்கப் பயன்படுகிறது.

கிளாமிடோமோனாஸ் என்பது ஒரு செல் பாசியாகும்.

நீரை சுத்திகரிக்கப்பயன்படும் ஒருசெல் பாசி, கிளாமிடோமானாஸ்.

மிகப்பெரிய ஒருசெல் பாசி அசிட்டபுலெரியா.

உயிரி எரிபொருள் தயாரிக்கப் பயன்படும் பாசி போட்ரியோ காக்கஸ்.

ஒருசெல் புரதம் தயாரிக்கப் பயன்படும் பாசி ஸ்பைருலினா.

கழிவு நீர்த் தொட்டியில் வளரும் பாசி வால்பாக்ஸ்.

அயோடின் சத்து மிக்க கடல் பாசிகள் லேமினேரியா மற்றும் கெல்ப்.

கால்நடைத் தீவனமாகப் பயன்படும் பாசி லேமினேரியா.

செங்கடல் சிவப்பாக இருக்கக் காரணம் சிவப்பு பாசி.

Comments