கைப்பந்து

வாலிபால் எனப்படும் கைப்பந்து ஆட்டத்தைப் பற்றிய சில புள்ளிவிவரங்கள்...

ஆடுகளம் - 18x9 மீட்டர்

வலையின் நீளம் - 9.50 மீட்டர்

வலையின் அகலம் - 1 மீட்டர்

தரையிலிருந்து வலையின்

உயரம் (ஆண்கள்) - 2.43 மீட்டர்

தரையிலிருந்து வலையின்

உயரம் (பெண்கள்) - 2.24 மீட்டர்

பந்தின் சுற்றளவு - 65-67 சென்டி மீட்டர்

பந்தின் எடை - 270-300 கிராம்

பந்தின் உள் அழுத்தம் - 0.40-0.45 கி.கி./செ.மீ.

Comments