நிலக்கரியும், தங்கமும்...

இந்தியாவில் நிலக்கரி மற்றும் தங்கம் கிடைக்கும் இடங்களை அறிவோம்...

ஹட்டி (கர்நாடகம்) - தங்கம்

கோலார் (கர்நாடகம்) - தங்கம்

ராமகிரி (ஆந்திரா) - தங்கம்

ஜாரியா (ஜார்க்கண்ட்) - நிலக்கரி

கரன்புரா (ஜார்க்கண்ட்) - நிலக்கரி

சன்டா (மத்திய பிரதேசம்) - நிலக்கரி

பேஞ்ச் பள்ளத்தாக்கு (மத்திய பிரதேசம்) - நிலக்கரி

ராணிகஞ்ச் (மேற்கு வங்காளம்) - நிலக்கரி

நெய்வேலி (தமிழ்நாடு) - பழுப்பு நிலக்கரி

சிங்கரேணி (ஆந்திரா) - நிலக்கரி

நம்சுக் நம்பக் (அருணாச்சலபிரதேசம்) - நிலக்கரி

Comments