பல்

மனிதனின் ஒவ்வொரு தாடையிலும் 4 வெட்டு, 2 கோரை, 4 முன் கடவாய்ப்பற்கள் உள்ளன.

20 வயதுக்கு மேல் முளைக்கும் கடைசி ஜோடி கடவாய் பற்களை அறிவுப்பற்கள் என்கிறோம்.

மனிதர்களுக்கான நிலையான பற்கள் 32, பால்பற்கள் 20.

crown, neck, root என்பவை பல்லின் மூன்று பகுதி களாகும்.

டெக்டைன், எனாமல் எனும் பொருட்களால் ஆனது பல்.

பல் எனாமல்தான் நம்உடம்பிலேயே மிகவும் கடினமான பொருள்.

Comments