பொது அறிவு | வினா வங்கி

வினாவங்கி

1. ஏலக்காயின் அறிவியல் பெயர் என்ன?

2. மின்சார தீயை அணைக்க உதவுவது எது?

3. நமது தேசிய கீதத்திற்கு இசை அமைத்தவர் யார்?

4. கிரப்ஸ் சுழற்சி நடைபெறும் இடம் எது?

5. சிரப்தோல்மியா எந்த வைட்டமின் பற்றாக்குறையால் ஏற்படும் நோயாகும்?

6. சர்வதேச குடும்ப தினம் எந்த நாளில்கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது?

7. குளுக்கோஸ் பைருவிக் அமிலமாக மாறும் முறை எப்படி அழைக்கப்படுகிறது?

8. வியாசர் விருந்து உரைநடை நூலின் ஆசிரியர் யார்?

9. ஹெர்ரிங் குளம் என சிறப்பித்து அழைக்கப்படுவது எது?

10. அசோகரின் மனமாற்றத்திற்கு காரணமான புத்த பிட்சு யார்?

விடைகள்

1. எலிடேரியா கார்டமோமம், 2. கார்பன் டெட்ரா குளோரைடு, 3. ஹபீஸ் ஜலந்தாரி, 4. மைட்டோகாண்ட்ரியா, 5. வைட்டமின் ஏ, 6. மே 15, 7. கிளைக்காலைஸில் மாற்றம், 8. ராஜாஜி, 9. அட்லாண்டிக் கடல், 10. உபகுப்தர்.

Comments