சோப்பு

சோப்பு என்பது உயர் கொழுப்பு அமிலத்தின் சோடியம் அல்லது பொட்டாசியம் உப்பு.

உயர் கொழுப்பு அமிலத்தின் சோடியம் உப்பு, கடின சோப்பு எனப்படும்.

கடின சோப்பு துணிகளை துவைக்க பயன்படுகிறது.

உயர் கொழுப்பு அமிலத்தின் பொட்டாசியம் உப்பு மென்சோப்பு எனப்படும்.

மென்சோப்பு குளியலுக்குப் பயன்படுகிறது.

டிடர்ஜென்ட் என்பது சல்போனிக் அமிலத்தின் சோடியம் அல்லது பொட்டாசியம் உப்பு.

சோப்பு கடின நீரில் நுரையைத் தராது. டிடர்ஜென்ட் கடின நீரில் நுரையைத் தரும்.

Comments