பொது அறிவு | வினா வங்கி,

1. தமிழகத்தில் இரும்புத்தாது மிகுதியாக கிடைக்கும் இடங்கள் எவை?

2. மெஸ்தா எந்த வகை பயிராகும்?

3. கண்டவிலக்கத்திற்கு முன்பு தோன்றிய மலைகள் எப்படி அழைக்கப்படுகின்றன?

4. மக்காச்சோளம், அரிசி, கடுகு இவற்றில் எது கோடையில் விளைவதில்லை?

5. உலகின் மிகப்பெரிய அரசியலமைப்பு சட்டம் கொண்ட நாடு எது?

6. 4 முறை அமெரிக்க அதிபராக இருந்தவர் யார்?

7. டோக்ரி மொழி எந்த மாநிலத்தில் பேசப்படுகிறது?

8. கண்ணாடியில் ஒளியின் திசைவேகம் எவ்வளவு?

9. நவீன தனிமவரிசை அட்டவணையின் முதல் தொடரில் இடம் பெறும் இரு தனிமங்கள் எவை?

10. பூச்சி இனங்கள் பொதுவாக எத்தனை கால்களை கொண்டிருக்கும்?

விடைகள்

1. கஞ்சமலை, தீர்த்தமலை, 2. நார்ப் பயிர், 3. பழைய மடிப்பு மலைகள், 4. கடுகு, 5. இந்தியா, 6. பிராங்கிளின் ரூஸ்வெல்ட், 7. ஜம்மு காஷ்மீர், 8. வினாடிக்கு 2x108, 9. ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஹீலியம், 10. 6 கால்கள்

Comments