சுரப்பிகள்

சுரப்பிகளும், அவை சுரக்கும் நீரின் பெயரும் வருமாறு:

நிணநீர்ச்சுரப்பிகள் - நிணநீர்

வியர்வைச் சுரப்பிகள் - வியர்வை

சபேஸியஸ் சுரப்பிகள் - சீபம்

கல்லீரல் - பித்தநீர்

கணையம் - கணையச் சாறு

லேக்ரிமல் சுரப்பி - கண்ணீர்

வயிற்றில் சுரப்பது - ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம்

உமிழ்நீரில் உள்ள என்சைம் - டயலின்

ஸ்டார்ச் செரிக்க டயலின் என்சைம் உதவுகிறது

கொழுப்பை செரிக்கத் தேவையான பித்த நீரை கல்லீரல் சுரக்கிறது

பெப்சின், ரெனின் என்சைம்கள் புரதத்தை செரிக்கின்றன.


Comments