காந்தம்

*காந்தம், மெக்னீசியா என்ற இடத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

* புவியின் காந்த அச்சு 17 டிகிரி சாய்ந்துள்ளது.

* இரும்பு, நிக்கல், கோபால்ட் ஆகியவை பெர்ரோ காந்தங்கள்.

* ஆக்சிஜன் பாரா காந்தத்தன்மை கொண்டது.

* மின்சார அழைப்பு மணியில் மின்காந்தம் பயன்படுகிறது.

* காந்தப்பொருள் தன் காந்தத்தன்மையை இழக்கும் வெப்பநிலை கியூரிப் புள்ளி எனப்படும்.

* இரும்பின் கியூரிப்புள்ளி 780 டிகிரி.

* நிக்கல், கோபால்ட் இவற்றின் கியூரிப் புள்ளிகள் முறையே 360 டிகிரி சென்டிகிரேடு, 1090 டிகிரி சென்டிகிரேடு.

* மின்காந்தத் தூண்டலைக் கண்டறிந்தவர்: பாரடே.

* மின்னோட்டத்தின் காந்த விளைவைக் கண்டறிந்தவர்: ஒயர்ஸ்டட்.

* சந்திரனில், காந்தப்புலம் இல்லாததால் அங்கு காந்த ஊசி விலகல் அடையாது.

Comments