சில நோய்கள்

* மஞ்சள் காமாலையால் பாதிக்கப்படுவது கல்லீரல்.

* கீழாநெல்லி மஞ்சள் காமாலைக்கு மருந்து.

* கிட்டப்பார்வை மையோபியா எனப்படுகிறது.

* ஹைபர் மெட்ரோபோபியா என்பது தூரப்பார்வையை குறிக்கும்.

* காய்ட்டர் என்பது முன்கழுத்துக் கழலை.

* அயோடின் சத்துக்குறைவால் தைராய்டு சுரப்பி வீங்குவது காய்ட்டர் பாதிப்பாகும்.

* பற்களைப் பாதிப்பது பயோரியா நோய்.

* ஈறு வீங்குவது ஜிஞ்சிவைடிஸ்.

Comments