முக்கிய படையெடுப்புகள்

கி.மு. 326: அலெக்ஸாண்டர் படையெடுப்பு.

கி.மு. 261: அசோகரின் கலிங்கப் போர்.

கி.பி. 712: முகமது பின் காசிம் சிந்து படையெடுப்பு.

கி.பி. 1025: கஜினி முகமது, சோமநாதர் கோவில் படையெடுப்பு.

கி.பி. 1191: முதல் தரெயின் போர் (முகமது கோரிக்கும் பிருத்விராஜுக்கும்).

கி.பி. 1192: இரண்டாம் தரெயின் போர் (முகமது கோரிக்கும் பிருத்விராஜுக்கும்).

கி.பி. 1398: தைமூர் படையெடுப்பு.

கி.பி. 1498: வாஸ்கோடகாமா கடல்வழி கண்டுபிடிப்பு.

கி.பி. 1526: முதல் பானிபட் போர் (பாபருக்கும் இப்ராஹிம் லோடிக்கும்).

கி.பி. 1556: இரண்டாம் பானிபட் போர் (அக்பருக்கும் ஹெமுவுக்கும்).

கி.பி. 1565: தலைக்கோட்டைப் போர் (விஜயநகரத்துக்கும், பாமினி அரசுக்கும்).

கி.பி. 1739: நாதிர்ஷாவின் டெல்லி படையெடுப்பு.

கி.பி. 1757: பிளாசிப் போர் (ஆங்கிலேயர்களுக்கும் நவாப்புக்கும்).

கி.பி. 1761: மூன்றாம் பனிபட் போர் (அகமது ஷா அப்தாலிக்கும், மராத்தியர்களுக்கும்).

கி.பி. 1764: பக்ஸர் போர் (ஆங்கிலேயர்களுக்கும், நவாபுக்கும்).

Comments