பொது அறிவு | வினா வங்கி

1. பெட்ரோல், மரம், ஹைட்ரஜன் ஆகியவற்றை வெப்ப ஆற்றல் அளவின்படி வரிசைப்படுத்துக?

2. உலக ஊழல் குறியீட்டை வெளியிடும் அமைப்பு எது?

3. பொருள் அலைகளை கண்டுபிடித்தவர் யார்?

4. ‘ஸக்கரோமைசிஸ் செர்விசியே’ எனப்படுவது வழக்கத்தில் எப்படி அழைக்கப்படுகிறது?

5. சலவை சோடாவின் வேதிப்பெயர் என்ன?

6. ஆல்பா, பீட்டா, காமா கதிர்களால் பாதிக்கப்படாத ஒரு பொருள்?

7. உலக ஓசோன் தினம் எப்போது கடைப் பிடிக்கப்படுகிறது?

8. திட்டக்குழு எப்போது உருவாக்கப்பட்டது?

9. மாநில அவசரநிலை பிரகடனம் பற்றி குறிப்பிடும் சட்ட உறுப்பு எது?

10. கியூபாவின் ஹவானா துறைமுகத்தில் அதிகமாக ஏற்றுமதி செய்யப்படும் பொருள்கள் எவை?

விடைகள்

1. ஹைட்ரஜன், பெட்ரோல், மரம், 2. பன்னாட்டு வெளிப்படை நிறுவனம் (டிரான்ஸ்பேரன்சி இன்டர்நேஷனல்), 3. டிபிராக்லி, 4. பேக்கரி ஈஸ்ட், 5. சோடியம் கார்பனேட், 6. ஒளிப்படத் தகடு, 7. செப்டம்பர் 16, 8. 1950, 9. 356-வது விதி, 10. சர்க்கரை, சுருட்டு.

Comments