மத்திய ஆராய்ச்சி மையங்கள்

தமிழ் நாட்டில் உள்ள மத்திய ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களையும், அவற்றின் அமைவிடம் மற்றும் பெயர் விரிவாக்கத்தையும் அறிந்து கொள்வோம்...

சி.எல்.ஆர்.ஐ. (CLRI) - மத்திய தோல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், (சென்னை)

சி.இ.சி.ஆர்.ஐ. (CECRI - மத்திய மின்வேதியியல் ஆராய்ச்சி மையம் (காரைக்குடி, சிவகங்கை)

சி.ஐ.பி.இ.டி. (CIPET) - மத்திய பிளாஸ்டிக் பொறியியல் தொழில்நுட்ப ஆய்வு மையம் (சென்னை)

சி.ஐ.சி.டி. (CICT) - செம்மொழித் தமிழ் மத்திய நிறுவனம் (சென்னை)

சி.ஐ.பி.ஏ. (CIBA) - உவர்நீர் மீன்வளர்ப்பு மத்திய நிறுவனம் (சென்னை)

என்.ஐ.ஓ.டி. (NIOT) - கடல் தொழில்நுட்ப தேசிய ஆராய்ச்சி மையம் (சென்னை)

என்.ஐ.எஸ். (NIS) - தேசிய சித்த மருத்துவ நிறுவனம் (சென்னை, தாம்பரம்)


Comments