பொது அறிவு | வினா வங்கி,

வினா வங்கி

1. எறும்புகள் தங்கள் உணவை கண்டுபிடிக்கும் முறை எப்படி அழைக்கப்படுகிறது?

2. மக்களவையை கலைக்க அதிகாரம் பெற்றவர் யார்?

3. இந்தியாவில் உள்ள ஒரே மனிதகுரங்கு வகை எது?

4. தமிழகத்தின் பொற்காலம் எனப்படுவது எது?

5. இந்தியாவின் முதன்மை ஆற்றல் மூலம் எது?

6. உலகிலேயே இரண்டாவது சிறிய நாடு?

7. புகைப்பட, திரைப்பட பிலிம்கள் எதனால் ஆனவை?

8. யூக்கலிப்டஸ் இலைகளை மட்டுமே உண்ணுவது?

9. ரத்த வகைகளை கண்டுபிடித்தவர்?

10. மிக உயரமான மர வகைகள் எந்த தாவரப்பிரிவில் வகைப் படுத்தப்பட்டுள்ளன?

விடைகள்

1. ஆல்பேக்டோ முறை, 2. குடியரசு தலைவர், 3. கிப்பன், 4. சங்க காலம், 5. நிலக்கரி, 6. மோனாகோ, 7. செல்லுலாய்ட், 8.கோலா கரடி, 9. கார்லான்ட் ஸ்டீனர், 10. ஜிம்னோஸ்பெர்ம்கள்

Comments