வானமும், கடலும்...

வானம் மற்றும் கடல் பயணங்களுக்கான சில கருவிகளை அறிவோம்...

* வானில் பறக்கும் விமானங்களை கண்டறிய உதவுவது ரேடார்.

* விமானம் பறக்கும் உயரத்தை அறிய உதவுவது ஆல்டி மீட்டர்.

* விமான இயந்திரங்களின் நுணுக்கமாக பதிவு செய்து விபத் தின் காரணத்தை அறிய உதவுவது பிளாக் பாக்ஸ்.

* கப்பல் செல்லும் தீர்க்க ரேகையையும், நேரத்தையும் அறிய உதவுவது குரோனோமீட்டர்.

* கப்பல் செல்லும் திசையை அறிய உதவுவது மரைனர்ஸ் காம்பஸ்.

* நீர்மூழ்கி கப்பலில் இருந்து நீரின் மேல்மட்டத்தை பார்க்க உத வுவது பெரிஸ்கோப்.

* கப்பல் இயந்திரங்களின் செயல்பாடுகளை பதிவு செய்ய உதவுவது வாயேஜ் ரெக்கார்டர்.

* கடலின் ஆழத்தை அளக்க உதவுவது பாதம் மீட்டர்.

Comments