பொது அறிவு | வினா வங்கி,

பொது அறிவு | வினா வங்கி,

1. பருவக்காற்று காடுகள் என்று அழைக்கப்படுவது எது?
2. சூரியனின் வெப்பநிலையை கணக்கிடும் விதி எது?
3. தர்ப்பூசணி எந்த வகைப் பயிராகும்?
4. அமெரிக்க அதிபரின் பதவிக்காலம் எத்தனை ஆண்டுகள்?
5. காந்தி ஜெயந்தியன்று பிறந்த இந்திய பிரதமர் யார்?
6. சூரிய ஒளியில் 7 நிறங்கள் இருப்பதை கண்டறிந்தவர் யார்?.
7. எடையின் சி.ஜி.எஸ். அலகு எது?
8. இந்திய பொருளாதாரம் எந்த வகையைச் சேர்ந்தது?
9. சிந்திரி பகுதி என்ன தொழிற்சாலைகளுக்கு புகழ் பெற்ற இடம்?
10. மகாவீரரின் பிறப்பிடம் எது?

விடைகள்
1. இலையுதிர் காடுகள், 2. ஸ்டீபன்சன் நான்மடி விதி, 3. சயத் பயிர், 4. நான்கு ஆண்டுகள், 5. லால்பகதூர் சாஸ்திரி, 6. ஐசக் நியூட்டன், 7. பவுண்டு, 8. கலப்பு பொருளாதாரம், 9. உரத் தொழிற்சாலைகள், 10. வைசாலி(பீகார்).

Comments