பொது அறிவு | வினா வங்கி,

வினா வங்கி


1. ஒரு பொருளிலுள்ள பருப்பொருளின் அளவு எப்படி அழைக்கப்படுகிறது?

2. ஐரோப்பிய நாடுகள் எந்த ஒப்பந்தப்படி தங்களுக்கு ஒரே நாணய முறையை அறிமுகம் செய்தன?.

3. பஞ்சாயத்துராஜ் சட்டம் அமலாக்கப்பட்டபோது பிரதமராக இருந்தவர் யார்?

4. ராஜா செல்லையா கமிட்டி எதற்காக உருவாக்கப்பட்ட கமிட்டியாகும்?

5. கினியாவில் காணப்படும் பிரபலமான புல்வெளி எது?.

6. பற்பசையில் இருக்கும் வேதிச் சேர்மம் எது?.

7. இந்தியாவின் ஆபரணம் எனப்படுவது எது?

8. வானிலை மாறுபாடுகள் நிகழும் வளிமண்டல அடுக்கு எது?.

9. குஷாணர்களின் இரண்டாவது தலைநகரம் எது?

10. செல்லின் கட்டுப்பாட்டு மையம் எது?

11. இன்குலாப் ஜிந்தாபாத் என்று முழங்கியவர் யார்?

12. தியசாபிகல் சொசைட்டியை நிறுவியவர்கள் யார்?.

13. வாயுவானது நகரும்போது எப்படி அழைக்கப்படுகிறது?

14. இலங்கை ஆட்சிப்பகுதியை மீண்டும் இலங்கை மன்னனிடமே வழங்கிய சோழ மன்னன் யார்?

15. Tb என்பது எந்த தனிமத்தின் குறியீடு?

விடை–கள்

1. நிறை, 2. மாஸ்ட்ரிக் ஒப்பந்தம், 3. பி.வி.நரசிம்மராவ், 4. வரிசீர்திருத்தம், 5. லானாஸ், 6. கால்சியம் கார்பனேட், 7. மணிப்பூர், 8. டிரபோஸ்பியர், 9. மதுரா, 10. உட்கரு, 11. பகத்சிங், 12. ஜெனரல் ஆல்காட், மேடம் பிளாவெட்ஸ்கி, 13. காற்று, 14. வீரராஜேந்திரன், 15. டெர்பியம்.

Comments