டி.என்.ஏ. ரேகைப்பதிவு

ஒவ்வொரு நபருக்கும் டி.என்.ஏ.யின் ATG=C, இணைகார வரிசை தனித்துவமான ஒழுங்கில் உள்ளது.

தனிநபரின் டி.என்.ஏ. அமைப்புக்கு டி.என்.ஏ. ரேகைப்பதிவு என்று பெயர்.

டி.என்.ஏ. ரேகைப்பதிவு குற்றவாளிகளைக் கண்டறியப் பயன்படுகிறது.

டி.என்.ஏ. ரேகைப்பதிவு தொழில்நுட்பத்தை கண்டறிந்தவர் அலீஸ் ஜெப்ரி.

ஒரு குறிப்பிட்ட டி.என்.ஏ. மாதிரியை கொண்டு அதன் டி.என்.ஏ. நகல்களை உருவாக்க உதவுவது பாலிமரேஸ் சங்கிலித் தொடர் வினை.

பாலிமரேஸ் சங்கிலித் தொடர்வினையைக் கண்டறிந்தவர் கேரி முல்லிஸ்.

ஓர் உயிரினத்தின் டி.என்.ஏ.வை மற்றொரு உயிரினத்துக்கு மாற்றும் தொழில்நுட்பத்துக்கு டி.என்.ஏ. மாற்றிணைவு தொழில்நுட்பம் என்று பெயர்.

இன்சுலின் உற்பத்திக்கு காரணமான டி.என்.ஏ.வை. இ.கோலி பாக்டீரியாவின் டி.என்.ஏ.வில் பொருத்தி ஹுமுலின் ஹார்மோன் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு டிரான்ஸ்ஜெனிக் இ.கோலி பாக்டீரியா உருவாக்கப்பட்டது.

மரபு பொறியியல் முறையில் உருவாக்கப்பட்ட முதல் ஹார்மோன் ஹுமுலின்.

பால் வோர்ம் எனப்படும் தோல்புழுவை கொல்லும் பி.டி. பாக்டீரியல் டி.என்.ஏ.வை பருத்தி விதையில் பொருத்தி, பால் ஓர்ம் தாக்குதலுக்கு எதிர்ப்புத்திறன் பெற்ற பி.டி.பருத்தி தயாரிக்கப்பட்டது.
Comments

Sunder Desai said…
Sarkari Naukri Daily is Top Sarkari Jobs Portal For Banking, Railway Naukari, Public Sector, Research Sarkari Naukri 2018 2019 in India