பொது அறிவு | வினா வங்கி,

1. இதயத்துடிப்பு தொடங்கும் இடம் எப்படி அழைக்கப்படுகிறது?

2. மவுஸ் அசைவை குறிக்கும் அலகு எது?

3. தங்கம் இருக்கும் இடத்தை காட்டிக் கொடுக்கும் தாவரம் எது?.

4. சூரிய ஒளி 7 வண்ணங்களால் ஆனது என்ற உண்மையை முதலில் கூறியவர் யார்?

5. கிரிக்கெட் மற்றும் ரக்பி விளையாட்டை தேசிய விளையாட்டுகளாக கொண்ட நாடு எது?

6. புதுமுக இயக்குனரின் முதல் சிறந்த படத்துக்கான தேசிய விருது எது?

7. ஐ.நா. சுற்றுச்சூழல் திட்ட அமைப்பின் தலைமையகம் எங்கு அமைந்துள்ளது?

8. ‘ஸ்பீஷிஸ் பிளான்டாரம்’ என்ற நூலை எழுதியவர் யார்?.

9. டி.என்.ஏ.வே மரபு பொருள் என்பதை கண்டறிந்தவர் யார்?

10. ஒரு காரட் வைரம் என்பது எவ்வளவு மில்லிகிராம்?

விடைகள் :

1. எஸ்.ஏ. முடிச்சு அல்லது பேஸ்மேக்கர், 2. மிக்கி, 3. ஈகுசீட்டம் ஆர்வன்சிஸ், 4. நியூட்டன், 5. இங்கிலாந்து, 6. இந்திராகாந்தி விருது, 7. நைரோபி, 8. கரோலஸ் லின்னேயஸ், 9. ஏவ்ரி, 10. 200 மி.கி.

Comments