வினா வங்கி

1. தமிழ்நாட்டில் புகைப்படத்துடன் கூடிய வாக்காளர் பட்டியல் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட ஆண்டு எது?

2. வேலையில்லா திண்டாட்டம் பற்றி ஆராய்வதற்காக உருவாக்கப்பட்ட கமிட்டி எது?

3. ரத்தமாற்று சிகிச்சையை கண்டறிந்தவர் யார்?.

4. k என்பது எந்த தனிமத்தின் குறியீடாகும்?

5. பெப்சின் திரவத்தை சுரக்கும் உறுப்பு எது?

6. ஒரு மோல் சேர்மத்திலுள்ள மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை எப்படி அழைக்கப்படுகிறது?

7. பனிக்கட்டியுடன், உப்பை கலந்தால் அதன் உருகுநிலை என்னவாகும்?

8. நிறை- எடை இவற்றில் எது துருவப்பகுதியிலும் மாறாமல் இருக்கும்?

9. தமிழகத்தில் தொல் பழங்கால ஓவியம் முதன் முதலில் எங்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது?

10. தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்புத் திட்டம் அறிமுகமான ஆண்டு எது?

11. பூச்சி உண்ணும் தாவரங்கள் எந்த சத்தினை ஈடுகட்ட பூச்சிகளை இரையாக்குகிறது?

12. வங்காள விரிகுடாவில் உள்ள தீவுகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு?

13. தசையையும், எலும்பையும் இணைக்கும் பகுதி எப்படி அழைக்கப்படுகிறது?

14. துணை வெப்ப அழுத்த மண்டலத்தில் இருந்து துணை துருவ மண்டலத்தை நோக்கி வீசும் காற்றுகள் எப்படி அழைக்கப்படுகின்றன?

15. நந்திக் கலம்பகம் எந்த மன்னனின் புகழைப் பாடுகிறது?

விடைகள்

1. 2006, 2. பகவதி கமிஷன், 3. ஜீன் டெங்ஸ், 4. பொட்டாசியம், 5. இரைப்பை, 6. அவகாட்ரோ எண், 7. குறையும், 8. நிறை, 9. மல்லப்பாடி, 10. 1980, 11. நைட்ரஜன், 12. 204, 13. டெண்டன், 14. மேல் காற்றுகள், 15. மூன்றாம் நந்திவர்மன்.

கல்விச்சோலை பொது அறிவு - kalvisolai latest g.k and qr code

Comments