படிப்புகள்

சில துறைகளைப் பற்றிய படிப்புகளின் பெயர்களை அறிவோம்

சில்விகல்ச்சர் - காடு வளர்ப்பு பற்றிய படிப்பு

ஆர்போரிகல்ச்சர் - மரம் வளர்ப்பு

ஹார்டிகல்ச்சர் - தோட்டக்கலை

ஒலேரிகல்ச்சர் - காய்கறி சாகுபடி

எபிகல்ச்சர் - தேனி வளர்ப்பு

செரிகல்ச்சர் - பட்டுப்புழு வளர்ப்பு

புளோரிகல்ச்சர் - பூச்செடி வளர்ப்பு

பிஸ்ஸிகல்ச்சர் - மீன்கள் வளர்ப்பு

அக்வாகல்ச்சர் - நீர்வளர் உயிரினங்கள் பற்றிய படிப்பு

எபிகிராபி - கல்வெட்டு பற்றிய படிப்பு

டெக்டைலோகிராபி - விரல் ரேகை புலனாய்வு படிப்பு

லெக்ஸிகேரகிராபி - அகராதி எழுதும் கலை பற்றியது

கார்டோகிராபி - வரைபடம் தயாரிப்பது பற்றியது

கிரிப்டோகிராபி - சங்கேத மொழி பற்றியது

கேலிகிராபி - சித்திர எழுத்துகள் பற்றிய படிப்பு

ஆண்ட்ராலஜி - ஆண்களைப் பற்றிய மருத்துவம்

கைனகாலஜி - பெண்களைப் பற்றிய மருத்துவம்

கல்விச்சோலை பொது அறிவு - kalvisolai latest g.k and qr code

Comments