பழப்பூச்சி

டிரோசோபிலா எனும் பழப்பூச்சி ெஜனிடிக்சின் சின்ட்ரெல்லா என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. மரபியல் துறையில் முதல் நோபல் பரிசு பெற்ற விஞ்ஞானியான டி.எச்.மார்கன், திடீர் மாற்றம் தொடர்பான தன் ஆய்வுகளுக்கு இதையே பயன்படுத்தினார். மனிதர்களைப் போலவே ஆண்களில் X,Y குரோமோசோமையும், பெண்களில் XX குரோமோசோமையும், கொண்டுள்ளவை பழப்பூச்சிகள், பழப்பூச்சி ஒவ்வொன்றும் 3 ஜோடி உடல் குரோமோசோம், 1 ஜோடி பால் குரோமோசோம் என மொத்தம் 4 ஜோடி குரோமோசோம்களை கொண்டுள்ளது.

கல்விச்சோலை பொது அறிவு - kalvisolai latest g.k and qr code

Comments