பொது அறிவு | வினா வங்கி

1. குடிமகனின் அடிப்படை கடமைகள் அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்ட வருடம் எது?

2. பூமியின் 23½ டிகிரி தென் அட்சக்கோடு எப்படி அழைக்கப்படுகிறது?

3. பார்லி எந்த பருவத்தை சேர்ந்த பயிராகும்?

4. ஜி.டி.பி. மதிப்புடன், நிகர வெளிநாட்டு வருமானத்தை கூட்டக் கிடைப்பது எது?

5. சர்வதேச பணப்பரிமாற்றத்தின் மீதான வரி எப்படி அழைக்கப்படுகிறது?

6. விவசாய உற்பத்தி குறைவு எத்தைகய பணவீக்கத்தை ஏற்படுத்தும்?

7. துடைப்பம் எந்த வகை நெம்பு கோலுக்கு எடுத்துக்காட்டாகும்?

8. சாதாரண உரையாடலின் ஒலிச்செறிவு எவ்வளவு?

9. சோடியம் தனிமத்தின் லத்தீன் பெயர் என்ன?

10. எள்ளில் இருந்து நல்லெண்ணெய் பெறும் முறை எது?

விடைகள்

1. 1976, 2. மகர ரேகை, 3. ராபி பயிர், 4. ஜி.என்.பி., 5. டோபின், 6. விலைதள்ளிய பணவீக்கம், 7. மூன்றாம் வகை நெம்புகோல், 8. 65 டெசிபெல், 9. நேட்ரியம், 10. குளிர் அழுத்த முறை.

கல்விச்சோலை பொது அறிவு - kalvisolai latest g.k and qr code

Comments