ஸ்கோப் கருவிகள்

கல்விச்சோலை பொது அறிவு - kalvisolai latest g.k and qr code
தொலைவில் உள்ள பொருட்களை காண - டெலஸ்கோப்

சிறு பொருட்களை பெரிதாக்கி காட்ட - மைக்ராஸ்கோப்

நிறமாலையைக் காண - ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோப்

புதுவகையான டிசைன்களை உருவாக்க - கலைடாஸ்கோப்

மிகக்குறைந்த வெப்பநிலையை அளவிட - கிரையாஸ்கோப்

அச்சிட்ட படங்களைத் திரையில் விழச்செய்ய - எபிடாஸ்கோப்

மேகங்களின் திசை, உயரம் அறிய - நீபோஸ்கோப்

Comments