மனித உடலில்...

கல்விச்சோலை பொது அறிவு - kalvisolai latest g.k and qr code
மனித உடலில்...

* மனித உடம்பில் கடினமான பகுதி -பல் எனாமல்.

* மனித உடம்பில் உயிர் உள்ளவரை வளர்வது -முடி, நகம்

* மனித உடம்பில் மிகப்பெரிய உறுப்பு -தோல்

* மிகப்பெரிய உள்ளுறுப்பு -கல்லீரல்

* மனித உடம்பில் ரத்த ஓட்டம் பாயாத -பகுதி கார்னியா

* மனித உடம்பில் சமநிலையை கட்டுப்படுத்துவது -வெஸ்டிபுலர் ஆர்கன்.

* பெரியவர்கள் உடலில் 65 சதவீதமும், குழந்தைகள் உடம்பில் 75 சதவீதமும் நீர் உள்ளது.

* மனித உடம்பில் அதிகம் காணப்படும் தனிமம் -ஆக்சிஜன்.

* மனித உடம்பில் அதிகம் காணப்படும் உலோகம் -கால்சியம்.

* மனித உடம்பில் மிக நீண்ட தசை -கார்டோரிஸ்.

Comments