தனிமங்களின் பெயர்க் காரணங்கள்

கல்விச்சோலை பொது அறிவு - kalvisolai latest g.k and qr code
தனிமங்களுக்கு பண்பின் அடிப்படையிலும், சிலவற்றுக்கு மற்றொன்றின் நினைவாகவும் பெயர்கள் சூட்டப்பட்டுள்ளன. இங்கு சில தனிமங்களின் பெயர்க் காரணங்களை அறிவோம்...

* சூரியக் கடவுள் பெயரால் ஹீலியமும், சந்திரக்கடவுள் பெயரால் செலினியமும் அழைக்கப்படுகின்றன.

* கிரேக்கப் புராண கதாபாத்திரங்களான தந்தை-மகன் நினைவாகப் பெயர் பெற்ற தனிமங்கள்: டான்டலம், நியோபியம்.

* மேரி க்யூரி கண்டுபிடித்த தனிமம் அவரது நாடான போலந்தின் நினைவாக போலோனியம் என்று பெயர் பெற்றது.

* மார்குரைட் பெரே என்ற பெண் விஞ்ஞானி கண்டறிந்த தனிமம், அவரது நாடான பிரான்ஸ் நினைவாக பிரான்ஸியம் எனப்படுகிறது.

* காலியம், பிரான்ஸியம் ஆகிய இரு தனிமங்களும் பிரான்ஸ் நாட்டின் பெயரைப் பெற்றுள்ளன. gaul என்பது பிரான்ஸின் பழைய பெயர்.

* அணு எண் 101 கொண்ட தனிமம், தனிம வரிசை அட்டவணையை உருவாக்கிய மெண்டலீப் பெயரால் மெண்டலீயம் எனப்படுகிறது.

* அணு எண் 99 கொண்ட தனிமத்தை விஞ்ஞானி ஆல்பிரட் ஐன்ஸ்டின் பெயரால் ஐன்ஸ்டீனியம் என்கிறோம்.

* அணு எண் 100 கொண்ட தனிமத்தை விஞ்ஞானி ஹென்றிகோ பெர்மி நினைவாக பெர்மியம் என்கிறோம்.

* ஆன்டிமணி: தனிமையான எதிரி.

* ஆர்கான்: சோம்பேறி.

* நிக்கல்: சாத்தானின் தாமிரம்.

*ப்ரஸியோடைமியம்: பச்சை இரட்டையர்.

Comments