கம்பர் தரும் பட்டங்கள்

கம்ப ராமாயணத்தில் கம்பர் சில கதாபாத்திரங்களுக்கு சூட்டிய பட்டங்களை அறிவோம்...

 1. சொல்லின் செல்வன் - அனுமன்
 2. தள்ளரிய பெருநீதியோன் - பரதன்
 3. சிறியன சிந்தியாதான் - வாலி
 4. இடைபேரா இளையோன் - கும்பகர்ணன்
 5. தீராக்காதலன் - குகன்
 6. மூரிய தேர்வலன் - சுமந்திரன்
 7. எண்ணினும் பெரியன் - கும்பகர்ணன்
 8. கதிரோன் மைந்தன் - சுக்ரீவன்
 9. பொய்யுரையாப் புண்ணியன் - வாலி
 10. மறனிழுக்கா மானமுடையான் - அதிகாயன்
 11. பழி வளர்க்கும் செல்வி - கைகேயி
 12. படரெலலாம் படைத்தவள் - கைகேயி
 13. நாய் அடியேன் - குகன்
 14. தாயினும் நல்லான் - குகன்
 15. யாதினும் இனிய நண்பன் - குகன்
 16. தனி சுமித்ரைச்சிங்கம் - இலக்குவன்
 17. தன்தனி உயிர்த் தந்தை - சடாயு

Comments