யூனிவர்ஸ் எனப்படும் பேரண்டத்தில் பல உடுமண்டலங்கள் (கேலக்ஸி)

KALVISOLAI - கல்விச்சோலை - kalvisolai latest news -
யூனிவர்ஸ் எனப்படும் பேரண்டத்தில் பல உடுமண்டலங்கள் (கேலக்ஸி) உள்ளன.
  1. பூமியே பேரண்டத்தின் மையம் என்று கூறியவர் தாலமி
  2. சூரியனே பேரண்டத்தின் மையம் என்றவர் கோபர்நிக்கஸ்.
  3. சூரிய குடும்பத்தை கண்டுபிடித்தவர் கோபர் நிக்கஸ்.
  4. பேரண்டத்தின் மையம் சூரியனல்ல. அது சூரிய குடும்பத்தின் மையமே என்றவர் கெப்ளர்.
  5. சூரிய குடும்பத்தை தாண்டி பல உடுமண்டலங்கள் உண்டு என்றவர் ஹர்சல்.
  6. நம் வாழும் உடுமண்டலம் பால்வீதி எனும் ஆகாயகங்கை.
  7. பால்வீதியானது நூறு பில்லியன் நட்சத்திரங்கள் கொண்ட சுருள் வடிவ உடுமண்டலம்.
  8. பால் வீதிக்கு அப்பால் உடு மண்டலங்கள் விலகிச் செல்வதை விளக்கியவர் அட்வுன் ஹப்பல்.
  9. பெருவெடிப்பு கொள்கைப்படி பேரண்டம் 15 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது.
  10. சமீபத்திய ஆய்வுகள் பல பேரண்டங்கள் இருக்கலாம் என்ற கருதுகோளை முன் வைத்துள்ளன.

Comments