சில மருந்துகளின் பெயர்கள்

காய்ச்சலை குறைக்கும் மருந்து - antipyretic

மயக்கம் ஏற்படுத்தும் மருந்து - anaesthetic

கிருமிகளை அழிக்கும் மருந்து - Antibiotic

வாந்தி வருவதை தடுக்கும் மருந்து - antiemetic

விஷத்தை முறிக்கும் மருந்து - antidote

வலியைக் குறைக்கும் மருந்து - analgestic

வலிப்பை தடுக்கும் மருந்து - anticonvulsant

Comments