விமானங்கள் பறக்கும் வளிமண்டல அடுக்கு எது?1. தமிழகத்தின் முதல் கற்கோவில் என்ற சிறப்பை பெறும் ஆலயம் எது?

2. விமானங்கள் பறக்கும் வளிமண்டல அடுக்கு எது?

3. சந்திரயானில் இருந்த எந்தக் கருவி நிலவில் நீர் மூலக்கூறுகள் இருப்பதை கண்டுபிடித்தது?

4. பட்டா முறையை அறிமுகப்படுத்தியவர் யார்?

5. 23½ டிகிரி தென் அட்சக்கோடு எப்படி அழைக்கப் படுகிறது?

6. டெர்பி கோப்பை எந்த விளையாட்டுடன் தொடர் புடையது?

7. இந்தியாவில் யுரேனியம் தாது கிடைக்கும் ஒரே சுரங்கம் எது?

8. நந்திக் கலம்பகம் நூல் யாரைப் பற்றி பாடப்பட்டுள்ளது?

9. ஈராக் நாட்டின் பழைய பெயர் என்ன?

10. நிலவைப் பற்றிய படிப்பின் பெயர் என்ன?

11. 'தி அனிமல்' என்று அழைக்கப்பட்ட விளையாட்டு வீரர் யார்?

12. வங்காள பிரிவினைக்கு முக்கிய காரணமாக இருந்தவர் யார்?

13. தமிழகத்தில் சட்டமேலவை எப்போது கலைக்கப்பட்டது?

14. ஒலிம்பிக்கில் பங்கேற்ற முதல் இந்திய பெண்மணி யார்?

15. பிரம்மஞான சபையை தொடங்கியவர்கள் யார்?

விடைகள் :

1. கூரம் சிவன் கோவில், 2. ஸ்டிரடோஸ்பியர், 3. எம்-3, 4. ஷெர்ஷா, 5. மகர ரேகை, 6. குதிரைப் பந்தயம், 7. ஜடுகுடா (ஜார்க்கண்ட்), 8. மூன்றாம் நந்தி வர்மன், 9. மெசபடோமியா, 10. செலினாலஜி, 11. எட்மண்டோ, (பிரேசில் கால்பந்து வீரர்), 12. கர்ஸன், 13. 1986, 14. மேரி லீலா ராவ், 15. ஜெனரல் ஆல்காட் மற்றும் மேடம் பிளாவட்ஸ்கி.
Tag: 1. Coir Shiva Temple, 2. Stratosphere, 3. M-3, 4. Shearsha, 5. Capricorn, 6. Horsepower, 7. Judduda (Jharkhand), 8. Third Nandhi Warman, 9. Mesopotamia, 10 11. Celinology, 11. Edmundo, (Brazilian footballer), 12. Karzan, 13. 1986, 14. Mary Leela Rao, 15. General Alcott and Madam Blavatsky.

Comments